drukuj
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
28/06/2019

Wojewoda Kujawsko-Pomorski, działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), zwanej dalej „Ustawą” - zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy, do udziału w pracach komisji konkursowej, powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS.

Zgłoszenia osób do udziału w pracach komisji konkursowej należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym wraz z oświadczeniem kandydata w terminie do dnia 7 lipca 2019 r. listownie na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy - Pełnomocnik Wojewody ds. Uzależnień, HIV i AIDS, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz lub osobiście w sekretariacie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy w p. 40a  w bud. B K-PUW.

W pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, biorące udział w konkursie.

Udział w pracach komisji jest bezpłatny, nie przewiduje się zwrotu poniesionych kosztów na dojazd.

Formularze i wnioski