drukuj
MALUCH+ 2019
26/03/2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza prowadzących instytucje opieki dla dzieci do lat 3 oraz planujących prowadzić takie instytucje do udziału w kolejnej edycji programu „MALUCH+”. Na edycję 2019 przeznaczono 450 mln zł.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603, z późn. zm.), ogłasza w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+", zwanego dalej "Programem" – konkurs "MALUCH+" 2019. Dofinansowanie będzie przeznaczane na tworzenie oraz utrzymanie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów.

program "MALUCH+" 2019

załączniki do oferty konkursowej "MALUCH+" 2019

zgoda na przetwarzanie danych osobowych "MALUCH+" 2019

kalkulacja kosztów zadania w ramach Programu "MALUCH+" 2019

opis realizacji zadania

Wzory umów:

wzór umowy_moduł 1_2019

wzór umowy_moduł 2_2019

wzór umowy_moduł 3_2019

wzór umowy_moduł 4_2019

 

Wzory sprawozdań:

Sprawozdanie z dochowania minimalnego okresu _ moduł 1

Sprawozdanie z dochowania minimalnego okresu _ moduł 4,3

Sprawozdanie z realizacji zadania_moduł 4, 3

 

Wzór rozliczenia dotacji:

Wzór rozliczenia dotacji_ moduł 1,2