drukuj
Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019
10/04/2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019. Program adresowany jest do gmin i powiatów, w których istnieje potrzeba świadczenia usług opieki wytchnieniowej.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r.
o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192).

Celem głównym Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

a) konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,

b) konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

W ramach Programu gmina / powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie usług opieki wytchnieniowej w wysokości do 80% kosztów realizacji usług opieki wytchnieniowej.

 

Terminy naboru wniosków:

- gmina/powiat składa wniosek do wojewody – w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r.

- wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego w terminie do dnia 17 maja 2019 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 31 maja 2019 r.

Szczegółowe informacje o Programie dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2019