drukuj
Oznakowanie środków spożywczych oferowanych bez opakowań (tzw. „luzem”)
23/10/2015

znakInspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy w III kwartale br. ocenili prawidłowość udostępniania informacji o środkach spożywczych oferowanych bez opakowań podczas 31 kontroli w placówkach detalicznych.

Nieprawidłowości stwierdzono w 26 z nich (83,8%). Oceną objęto przetwory mięsno-wędliniarskie, drób, produkty rybne, pieczywo, wyroby cukiernicze oraz wyroby ciastkarskie – łącznie 694 partii. Ujawnienie przynajmniej jednej nieprawidłowości dotyczącej oznakowania spowodowało zakwestionowanie ogółem 593 partii (85,4%).

 Ogólnie ujmując, nieprawidłowości stwierdzano najczęściej w przypadku produktów, dla których przepisy prawa wymagają oznakowania w szerszym zakresie aniżeli tylko nazwa środka spożywczego. Częstym uchybieniem, występującym w przypadku prawie wszystkich grup towarowych, było oznakowanie w sposób niepełny, które nie zapewniało podstawowej wiedzy o rodzaju środka spożywczego:

 • brak wykazu składników z uwzględnieniem informacji o składnikach lub substancjach pomocniczych powodujących alergie lub reakcje nietolerancji użytych przy wytworzeniu żywności,
 • brak nazwy wyrobu zawierającej opis środka spożywczego, który jest wystarczająco jasny aby umożliwić konsumentom poznanie rzeczywistego charakteru tego środka spożywczego i odróżnienie go od innych produktów, z którymi może zostać pomylony,
 • brak nazwy lub imienia i nazwiska producenta wyrobu lub wskazanie
 • brak masy jednostkowej towaru,

Mniej powszechnym problemem, ale istotnym z perspektywy konsumenta, było nierzetelne oznakowanie, zawierające nieprawdziwe dane o produkcie lub nierzetelna prezentacja produktu.:

 • podanie błędnych danych w zakresie identyfikacji producenta,
 • posłużenie się określeniem „wiejski/a” podczas gdy produkty rzeczywiście nie zostały wytworzone przy użyciu prostej technologii, a do ich produkcji użyto substancji dodatkowych wykorzystywanych w produkcji przemysłowej.

 

W toku kontroli analizie poddano także aktualność „terminów trwałości”. Zbadano 538 partii kwestionując 10 z nich (1,86%). W przypadku 98 partii inspektorzy stwierdzili także, że usunięto terminy trwałości oferowanych wyrobów. Wszystkie te produkty zostały natychmiast wycofane ze sprzedaży. Kontrolowani przekazali je do zakładów utylizacyjnych, bądź zwrócili dostawcom.

 Na uznanie zasługuje fakt, iż spośród 574 partii produktów ocenianych pod kątem prawidłowości warunków ich przechowywania, żaden nie został zakwestionowany. Podobnie podczas analizy wymagań dla materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (w które pakowane były środki spożywcze na życzenie konsumenta) inspektorzy nie stwierdzili nieprawidłowości.

 Należy pamiętać, że w przypadku środków spożywczych oferowanych do sprzedaży konsumentowi bez opakowań (a także pakowanych w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie konsumenta lub zapakowanych do bezzwłocznej sprzedaży),  na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu. podać należy:

 • nazwę środka spożywczego wskazaną (charakteryzującą produkt i jego podstawowe właściwości);
 • nazwę albo imię i nazwisko producenta;
 • wykaz składników (w tym składniki lub substancje pomocnicze powodujące alergie lub reakcje nietolerancji);
 • klasę jakości handlowej albo inny wyróżnik jakości handlowej, jeżeli zostały one ustalone w przepisach ;
 • w przypadku produktów rybołówstwa informację dotyczącą ilościowej zawartości glazury lub ryby albo owoców morza w tych produktach;
 • w przypadku pieczywa - dodatkowo:

a)  masę jednostkową,

b) informację „pieczywo produkowane z ciasta mrożonego” albo „pieczywo  

    produkowane z ciasta głęboko mrożonego”, gdy został zastosowany taki proces

    technologiczny.

 

Ponieważ w przypadku żywności oferowanej bez opakowań wywieszka przy towarze
(lub np. katalog) jest jedynym źródłem informacji dla konsumentów o ich cechach i właściwościach, kontrole w tym zakresie prowadzone są niemal nieustannie.