drukuj

Zasady udzielania patronatu honorowego i przyjmowania udziału w komitecie honorowym przez wojewodę kujawsko-pomorskiego

Patronat honorowy wojewody lub udział w komitecie honorowym są wyróżnieniami honorowymi, które podkreślają  wysoką rangę przedsięwzięć organizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Objęcie patronatem honorowym lub zgoda na udział w komitecie honorowym może dotyczyć przedsięwzięć lub wydarzeń o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym.

Wojewoda może objąć patronatem honorowym lub wyrazić zgodę na uczestnictwo w komitecie honorowym przedsięwzięć, które:


W szczególnym przypadkach patronatem honorowego lub udziałem w komitecie honorowym może być objęte przedsięwzięcie odbywające się poza województwem kujawsko-pomorskim.

Z pisemnym wnioskiem o objęcie przedsięwzięcia patronatem honorowym lub udział w komitecie honorowym występuje główny organizator nie później niż na 30 dni przed planowaną datą organizacji przedsięwzięcia.

Wniosek złożony po tym terminie może pozostać nierozpatrzony.

Wniosek można dostarczyć:


Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem patronatu honorowego ani zgodą wojewody na udział w komitecie honorowym. Organizator, w odpowiedzi na złożony wniosek, otrzyma pisemną odpowiedź zawierająca zgodę lub też odmowę udzielenie patronatu honorowego
lub udziału wojewody w komitecie honorowym.

Organizator może posługiwać się informacją o przyznanym wyróżnieniu dopiero po otrzymaniu odpowiedzi z Biura Wojewody.

Objęcie patronatu honorowego lub zgoda na udział w komitecie honorowym nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego dla wnioskodawcy, ani nie gwarantuje osobistego udziału wojewody w przedsięwzięciu.

Organizator przedsięwzięcia objętego patronatem honorowym wojewody zobowiązany jest do zagwarantowania właściwej oprawy wydarzenia, stosownej do rangi przedsięwzięcia oraz do poinformowania mediów o wydarzeniu, a także umieszczenia logotypu wojewody w widocznym miejscu podczas imprezy.

Logo powinno być umieszczone na materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych związanych z przedsięwzięciem. Formuła tej wizualizacji, a także inne kwestie związane z przyznanym patronatem, powinny być skonsultowane z pracownikiem Biura Wojewody, Joanną Woźniak, tel. 52 349 7651, e-mail: wozniakj@bydgoszcz.uw.gov.pl

W terminie 14 dni od zakończenia wydarzenia organizator jest zobowiązany do przesłania do Biura Wojewody na adres: bw_sekretariat@bydgoszcz.uw.gov.pl pisemnego sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z wzorem formularza udostępnionym na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W przypadku, gdy organizator przedsięwzięcia nie prześle sprawozdania w formie elektronicznej w wyznaczonym terminie, bez podania istotnej przyczyny opóźnienia, jego kolejny wniosek o przyznanie wyróżnienia honorowego może zostać pozostawiony bez rozpoznania.

Wycofanie patronatu honorowego lub rezygnacja wojewody z udziału w komitecie honorowym może nastąpić w przypadku:


Wzór wniosku do pobrania w formacie doc
 

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia objętego patronatem honorowym wojewody kujawsko-pomorskiego lub w którego komitecie honorowym uczestniczył wojewoda kujawsko-pomorski w formacie doc

Godło RP, logotypy oraz fotografie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do pobrania

Kontakt:

Biuro Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Joanna Woźniak
tel. 52 349 7651
e-mail: wozniakj@bydgoszcz.uw.gov.pl